مهدی قائدی در مصاحبه انجام گرفته خود اعلام کرد که همسر دارد و ازدواج کرده است

استقلال