علی پروین برای یک زندانی محکوم به اعدام از اولیای دم رضایت گرفت

علی پروین