علی پروین در گفتگویی اعلام کرده است عاشق سریال ستایش و نقش داریوش ارجمند است 

علی پروین