صمد نیکخواه بهرامی د ر مصاحبه ای اعلام کرده است بازیکنان خارجی فحش های فارسی را در هواپیما می آموزند