رکورد حسین رضا زاده وزنه بردار سنگین وزن ایرانی توسط وزنه بردار روسی شکسته شد

ورزشی