پیش بینی بسیار جالب عادل فردوسی پور در مورد قهرمانان لیگ های خارجی

عادل اکنون تهیه کنندگی برنامه فوتبال 120 در شبکه ورزش را بر عهده دارد

عادل فردوسی پور