پرتاب بطری به سمت برانکو از سوی تماشاچیان قبل از اخراج شدنش

برانکو