یکی از طرفداران تیم سرخ پوش پرچم این تیم را به قطب شمال برده است

پرسپولیس