اواز خوانی بسیار جالب پدر مهدی طارمی برای عادل فردوسی پور در بازی دوستانه

مهدی طارمی