امیر حسین در برنامه تلوزیونی در مورد فساد فوتبال انتقاد کرده است

استقلال