خاطره ی جالب بهداد سلیمی از دوری خانواده اش

بهداد سلیمی