مزدک میرزایی از ایران فرار کرده است و این خبر واکنش های زیادی نیز به دنبال داشت اخیرا نیز صدا و سیما کنایه ای به او زد در ادامه مشاهده کنید