مزدک میرزایی گزارشگر فوتبال ایرانی به لندن مهاجرت کرد تا در شبکه ایران اینترنشنال فعالیت کند و این خبر واکنش های زیادی را به دنبال داشت

فوتبال