اشکان دژاگه نسبت به حرف خبرنگار که به وی گفت برای استراحت از انگلیس به ایران آمده ای ناراحت شد.