شایان مصلح بازیکن تیم پرسپولیس به خاطر اخراجش از این تیم آن ها را تهدید کرد

پرسپولیس