حادثه ای بسیار عجیب برای گزارشگر فوتبال در بازی 

گزارشگر