فیروز کریمی وسط بازی با اصابت سنگ به سرش بیهوش شد

ورزش