هوادارانی که دیگر هوادار نیستند و تبدیل به زامبی هایی وحشتناک شده اند

ورزشگاه آزادی