پسری که عاشق بارسلونا بود پنج گلوله خورد و بازهم زنده ماند

بارسلونا