آنتونی جاشوا با ۲۰ پیروزی و جوزف پارکر با ۲۴ پیروزی و بدون شکست رو در روی هم قرار گرفتند تا پیروز رینگ صاحب 4 کمربند سازمان های قهرمانی بوکس حرفه ای سنگین وزن شود.

رتیل ، عقرب، هزارپا و حالا بوکسوری به نام آنتونی جاشوا…. جوزف پارکر آماده است تا همه اینها را به صورت خام خام بخورد!

دندان هایش را در آنها فرو کند و با کمال میل گوشتشان را بکند و فرو بدهد.

«ماهی زنده را می گیرم ، سرش را با دندان هایم می کنم و آن را می خورم.»

این را قهرمان سنگین وزن دنیای بوکس می گوید. او ادامه می دهد : «مزه اش بی نظیر است!»

برای اینکه منوی غذا این بوکسور سنگین وزن و مشهور نیوزلندی را سر ذوق بیاورد باید حاوی غذاهای خام باشد.

اگر این غذاها هنوز زنده باشند که چه بهتر.

پارکر علاقه زیادی دارد تا خودش دست به کار شود! این روزها اشتهای پارکر ۲۶ ساله بیشتر هم شده است.

چون حدود یک ماه و نیم دیگر برای جنگ قهرمانی سنگین وزن جهان باید در کاردیف ولز به مصاف آنتونی جاشوا برود.

این قهرمان بدون شکست می گوید هر چه بیشتر غذاهای خام بخورد آمادگی بیشتری پیدا می کند.