واکنش تند وریا غفوری نسبت به حرف هایی که در مورد ظریف زده بود و به همان دلیل به حراست ورزش احضار شده بود

ورزشی