پرسپولیس به سمت قهرمانی در آسیا قدم بر می دارد.

پرسپولیس