به دنبال استعفای رسول خادم ، سرمربی تیم کشتی نیز از سمتش استعفا داد.

کشتی