امیر قلعه نوعی عادل زده جاده خاکی 

امیر قلعه نویی