همایون شجریان در حال تمرین بوکس است.

همایون شجریان