این مرد جوان در ارتفاع 2000 متری در حال روپایی زدن به صورت معلق است.

عجیب ترین ها