جواد خیابانی در مصاحبه با سرمربی تیم بولیوی با وی انگلیسی صحبت کرد که این کار او در توئیتر جنجالی شد.

جواد خیابانی