نقص فنی دوچرخه سوار ایرانی در مسابقات دوچرخه سواری جاکارتا باعث جاماندن 5 دقیقه ای او از مسابقات و رتبه ی چهارم او شد .

جاکارتادوچرخه سواری