پیروزی مقتدرانه حسن یزدانی مقابل حریف هندی 

جاکارتا