کسب مقام برنز رضا اطری در بازی های جاکارتا اندونزی در وزن 57 کیلو کشتی

جاکارتا