شکست حسین خانی مقابل حریف ازبکستانی در کشتی آزاد

جاکارتاکشتی آزاد