پیروزی زود هنگام و مقتدرانه رضا اطری مقابل حریف نپالی خود در کشتی آزاد

جاکارتاکشتی آزاد