پاس گل دیدنی سردار آزمون در لیگ روسیه در مقابل تیم احمد گروژنی

سردار آزمون