مصاحبه ی خبری امیر قلعه نویی بعد از شکست فولاد

امیر قلعه نویی