تو لیگ عربستان اومدن بازیکن مصدوم رو با ماشین بیرون ببرن وسط راه افتاد بیرون

فرادرس