مهار پنالتی ترابی توسط اخباری در دیدار پرسپولیس تراکتور

مهار پنالتی ترابی توسط اخباری در دیدار پرسپولیس تراکتور در دقیقه 89

پرسپولیس 0 - تراکتور 1

فرادرس