یک بسکتبالیست نابینا با ابتکار عمل مسئولان ورزشی یک مدرسه در میشیگان، یک سالن را به وجد آورد.