مهدی طارمی در دیدار پورتو - بلننسز گل سوم تیمش را در دقیقه 61 وارد دروازه رقیب کرد.