لحظه گل اول پرسپولیس به فجر سپاسی توسط ترابی در دقیقه 68 را ببینید.