گل اول استقلال به نفت مسجد سلیمان توسط حسین زاده در دقیقه 16 را ببینید. لحظه تماشایی گل دوم استقلال به نفت مسجدسلیمان توسط حسین‌زاده در دقیقه ۵۱ را ببینید. گل سوم استقلال به نفت مسجدسلیمان توسط یامگا در دقیقه 57 را ببینید.