گل اول شباب الاهلی به عجمان توسط مهدی قایدی در دقیقه 31 را ببینید.