ویدئویی از ترساندن علیرضا بیرانوند در حین صحبت با مجری و انتخاب چای در برنامه شب آهنگی را تماشا کنید.