درگیری حسین کنعانی زادگان به سبک خابی، با صندلی هواپیما!