بازیکن مس رفسنجان در اقدامی عجیب نزدیک بود دروازه خودی را با ضربه سر باز کند!