سیستم var در ورزشگاه آزادی با گل تیم ملی کره مورد آزمایش قرار گرفت و مشخص شد گل این تیم به درستی به ثمر رسیده است‌. این صحنه مشکوک به آفساید بود اما تصاویر نشان می دهد گل کره صحیح بود. سیستم var در ورزشگاه آزادی با گل تیم ملی کره مورد آزمایش قرار گرفت و مشخص شد گل این تیم به درستی به ثمر رسیده است‌. این صحنه مشکوک به آفساید بود اما تصاویر نشان می دهد گل کره صحیح بود.