حسن یزدانی وقتی در میان استقبال هوادارانش چشمش به یک نوجوان معلول افتاد او را درآغوش گرفت.