صفحه رسمی فدراسیون جهانی کشتی با انتشار ویدئوی خوشحالی امیرحسین زارع از زاویه‌ای تازه‌تر نوشت:

Do we have a new king at 125KG?

آیا ما پادشاهی جدید در وزن ۱۲۵کیلوگرم داریم؟