پخش آهنگ شلوارپلنگی در سالن محل برگزاری رقابت‌های والیبال جوانان جهان در ایتالیا