«طالبان می‌گوید، اگر مسلمانی نباید دوچرخه‌سواری کنی، باید در خانه بمانی، عبادت کنی و ازدواج کنی.

اما من ازدواج نکردم.

به دانشگاه رفتم و ورزشکار شدم»، اینها گفته‌های سونیا سلطانی است،

عضو تیم "بایسیکل‌رانی" افغانستان که از دست طالبان گریخت.