علیرضا افتخاری خواننده نام آشنای کشورمون به عنوان سفیر انگیزه و سلامت فدراسیون دوچرخه سواری معرفی شد